YouTube má nový prehrávač

Po mesiacoch testovania videoportál YouTube naplno nasadil nový prehrávač, ktorý nahrádza pôvodný. Nový prehrávač vyzerá oveľa modernejšie a prichádza s inovovaným používateľským prostredím, ktorého súčasťou sú nové tlačidlá, menu aj transparentný ovládací panel. Ako prvé si všimnete odstránenie pevnej lišty v spodnej časti prehrávača. Teraz je priesvitná a fonty ako aj čiara so znázornením prehrávanej viac »

YouTube ruší 301+ a počet zobrazení videa bude ukazovať presne

YouTube prišiel o jednu zo svojich zvláštností. Pri nových videách, ktoré mali hneď od začiatku veľkú sledovanosť, sa častokrát objavovala informácia 301+. Niektorí ľudia si mysleli, že ide o trik so štatistikami a nekalé praktiky. Avšak bolo to zapríčinené algoritmom, ktorý YouTube používal. Všetky zobrazenia po prekročení tristovky museli prejsť kontrolou, ktorej úlohou bolo odfiltrovať prezretia robotmi. viac »

YouTube bude bez reklám za mesačný poplatok

Už pred pár mesiacmi sa objavila informácia, že YouTube ponúkne fanúšikom za mesačný poplatok verziu bez reklám. Teraz je táto informácia aj potvrdená. YouTube poslal svojím partnerom email, v ktorom ich informuje, že dôjde k aktualizovaniu zmluvných podmienok z dôvodu zavedenia tejto novinky. Táto služba by nemala priniesť prospech len pre divákov, ale aj pre viac »

YouTube má vlastný nástroj na tvorbu GIF animácií

YouTube si drží svoje vedúce postavenie aj vďaka novinkám, ktoré pravidelne zverejňuje. Najnovšiu z nich určite ocení množstvo používateľov. YouTube vytvoril vlastný nástroj na tvorbu GIF animácií z jeho videí. Nástroj je veľmi jednoduchý, praktický a funguje veľmi rýchlo a tieto animácie sú navyše uložené na serveroch YouTube, takže sa nemusíte starať ani o ich uploadovanie. Novinka viac »

Creator Credits umožňuje YouTuberom označovať svojich spolupracovníkov

YouTube zverejnil novú funkciu, ktorú ocenia YouTuberi hlavne vtedy, keď na videách nepracujú sami. Doteraz svojich spolupracovníkov vypisovali pod video do jeho popisu. Odteraz už budú môcť využiť novú funkciu s názvom “Creator Credits”. Táto funkcia, ktorá bola predstavená na VidCone, umožňuje označiť ostatných spolupracovníkov, ktorí pracovali na videu. Pridanie spolupracovníkov je veľmi jednoduché. Keď viac »

Microsoft kúpil herný fenomén Minecraft. Za dve a pol miliardy

Microsoft kúpil švédske štúdio Mojang, ktoré sa preslávilo hrou Minecraft. Cena je pritom vyššia, než sa pôvodne odhadovalo. Microsoft prevezme Mojang za 2,5 miliardy dolárov. Potvrdili sa tak špekulácie z minulého týždňa, kedy denník Wall Street Journal informoval, že rokovania sú blízko dohode. “Minecraft je jedna z najpopulárnejších značiek všetkých čias,” povedal Phil Spencer, šéf viac »

Novinky na YouTube: podpora 60 fps videa, fanúšikovské titulky, crowdfunding

YouTu­be je naj­väč­šia a naj­sle­do­va­nej­šia plat­for­ma pre on-li­ne vi­deo. Na do­siah­nu­tie ús­pe­chu sú však pot­reb­ní aj tvor­co­via. Na po­du­ja­tí Vid­Con pre­to Goog­le v sna­he pod­po­riť ich krea­ti­vi­tu ozná­mil množ­stvo no­vých nás­tro­jov. Umož­ne­ním poh­ľa­du do bu­dúc­nos­ti zá­ro­veň vy­ho­vel po­žia­dav­ke tvor­cov vi­deí na väč­šiu tran­spa­ren­tnosť oh­ľa­dom prip­ra­vo­va­ných zmien v plat­for­me. Správ­co­via ka­ná­lov bu­dú mať k dis­po­zí­cii mo­bil­ný viac »

YouTube chce zaviesť predplatné a spustiť novú hudobnú službu

O tom, že Goog­le, kto­rý vlas­tní vi­deo­por­tál YouTu­be, chce za­viesť pred­plat­né na svo­je hu­dob­né ka­ná­ly, sa pov­rá­va už dlh­šie. V sú­čas­nos­ti ro­ku­je s hu­dob­ný­mi vy­da­va­teľ­stva­mi o no­vých zmluv­ných pod­mien­kach. Pod­ľa vy­jad­re­nia Ro­ber­ta Kync­la, čle­na ve­de­nia YouTu­be, pre brit­ský den­ník The Fi­nan­cial Ti­mes zmlu­vy o no­vých pla­tob­ných pod­mien­kach už pod­pí­sa­li hu­dob­né vy­da­va­teľ­stvá pred­sta­vu­jú­ce 95 % hu­dob­né­ho prie­mys­lu. Sú me­dzi viac »

YouTube chce kúpiť videohernú sieť Twitch za miliardu dolárov

Goog­le sa do­ho­dol o od­kú­pe­ní spo­loč­nos­ti Twitch, za­me­ra­nej na strea­ming vi­deohier. In­for­mo­val o tom ča­so­pis Va­rie­ty. Pod­ľa zdro­jov oboz­ná­me­ných so zá­le­ži­tos­ťou su­ma, kto­rú za ňu za­pla­tí, pre­siah­ne mi­liar­du do­lá­rov. Do­ho­da má byť ozná­me­ná v naj­bliž­ších dňoch. Ak sa kú­pa us­ku­toč­ní, bu­de to naj­výz­nam­nej­šia ak­vi­zí­cia v his­tó­rii YouTu­be. YouTu­be aj Twitch sprá­vu od­miet­li ko­men­to­vať. San­fran­cis­ký Twitch viac »