YouTube chce kúpiť videohernú sieť Twitch za miliardu dolárov

youtube-twitch-logo

Goog­le sa do­ho­dol o od­kú­pe­ní spo­loč­nos­ti Twitch, za­me­ra­nej na strea­ming vi­deohier. In­for­mo­val o tom ča­so­pis Va­rie­ty. Pod­ľa zdro­jov oboz­ná­me­ných so zá­le­ži­tos­ťou su­ma, kto­rú za ňu za­pla­tí, pre­siah­ne mi­liar­du do­lá­rov.

Do­ho­da má byť ozná­me­ná v naj­bliž­ších dňoch. Ak sa kú­pa us­ku­toč­ní, bu­de to naj­výz­nam­nej­šia ak­vi­zí­cia v his­tó­rii YouTu­be. YouTu­be aj Twitch sprá­vu od­miet­li ko­men­to­vať.

San­fran­cis­ký Twitch umož­ňu­je strea­mo­va­nie ob­ra­zu z hier v reál­nom ča­se pou­ží­va­te­ľom kon­zol Mic­ro­soft Xbox One a So­ny PlayS­ta­tion 4. Po­nú­ka aj me­sač­né pred­plat­né za 9 do­lá­rov bez rek­la­my a pred­plat­né na jed­not­li­vé ka­ná­ly za 5 do­lá­rov me­sač­ne. Spo­loč­nosť tvr­dí, že má viac ako 45 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov me­sač­ne a viac ako mi­lión čle­nov, kto­rí nah­rá­va­jú vi­deá kaž­dý me­siac.

YouTu­be je do­mi­nan­tná plat­for­ma na inter­ne­to­vé vi­deo, kto­rá pos­kyt­ne me­sač­ne viac ako 6 mi­liárd ho­dín vi­dea pre mi­liar­du pou­ží­va­te­ľov na ce­lom sve­te. Mož­no pre­to pred­pok­la­dať, že sa ame­ric­ké re­gu­lač­né or­gá­ny poz­rú prís­nym okom na to, či kú­pa neov­plyv­ní ne­ga­tív­ne kon­ku­ren­čné pros­tre­die na tr­hu on-li­ne vi­dea.

Twitch spus­ti­li v jú­ni 2011 spo­lu­zak­la­da­te­lia Jus­tin Kan a Em­mett Shear a bo­la to jed­na z pr­vých strá­nok na ži­vý strea­ming pou­ží­va­teľ­sky ge­ne­ro­va­ných vi­deí. Twitch hrá vý­znam­nú ro­lu aj na tr­hu e-špor­tov so ži­vým vy­sie­la­ním pro­fe­sio­nál­nych her­ných sú­ťa­ží. Goog­lu by kú­pa spo­loč­nos­ti po­moh­la pre­nik­núť do čas­ti tr­hu, kde za­tiaľ ne­má po­diel. O tom, do akej mie­ry si Twitch za­cho­vá slo­bo­du po od­kú­pe­ní, je za­tiaľ pred­čas­né ho­vo­riť.

Zdroj: itnews.sk

Comments

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *