YouTube chce zaviesť predplatné a spustiť novú hudobnú službu

youtube-logo2

O tom, že Goog­le, kto­rý vlas­tní vi­deo­por­tál YouTu­be, chce za­viesť pred­plat­né na svo­je hu­dob­né ka­ná­ly, sa pov­rá­va už dlh­šie. V sú­čas­nos­ti ro­ku­je s hu­dob­ný­mi vy­da­va­teľ­stva­mi o no­vých zmluv­ných pod­mien­kach. Pod­ľa vy­jad­re­nia Ro­ber­ta Kync­la, čle­na ve­de­nia YouTu­be, pre brit­ský den­ník The Fi­nan­cial Ti­mes zmlu­vy o no­vých pla­tob­ných pod­mien­kach už pod­pí­sa­li hu­dob­né vy­da­va­teľ­stvá pred­sta­vu­jú­ce 95 % hu­dob­né­ho prie­mys­lu.

Sú me­dzi ni­mi aj tri naj­väč­šie vy­da­va­teľ­stvá: Uni­ver­sal, So­ny a War­ner. No niek­to­ré ne­zá­vis­lé vy­da­va­teľ­stvá nech­cú na pod­mien­ky pris­tú­piť, a tak hro­zí, že Goog­le bu­de blo­ko­vať hu­dob­né kli­py ta­kých umel­cov, ako je Ade­le, Ar­ctic Mon­keys či Ra­dio­head, a to už v prie­be­hu nie­koľ­kých dní.

YouTu­be vraj chce tým­to kro­kom pri­niesť „no­vé zdro­je príj­mov” do hu­dob­né­ho prie­mys­lu. No niek­to­rí ne­zá­vis­lí umel­ci tvr­dia, že YouTu­be im po­nú­ka „veľ­mi ne­priaz­ni­vé pod­mien­ky”.

Zdru­že­nie Im­pa­la, or­gán za­stre­šu­jú­ci ne­zá­vis­lé hu­dob­né vy­da­va­teľ­stvá, ako je XL Re­cor­dings, 4AD, Coo­king Vin­yl a Do­mi­no, vy­zva­lo Európ­sku ko­mi­siu na po­moc v bo­ji pro­ti YouTu­be. Or­ga­ni­zá­cie za­stu­pu­jú­ce ne­zá­vis­lých vy­da­va­te­ľov v USA a v Euró­pe už do­kon­ca po­žia­da­li aj o vlád­ne inter­ven­cie.

Aj v prí­pa­de blo­ko­va­nia by mal byť ob­sah od ne­zá­vis­lých umel­cov na­ďa­lej dos­tup­ný na ka­ná­li Ve­vo, no niek­to­ré vi­deá, napr. ži­vé vy­stú­pe­nia, mož­no Goog­le stiah­ne.

Vstup YouTu­be na trh pred­pla­te­ných hu­dob­ných slu­žieb pri­chá­dza onedl­ho po tom, čo Ama­zon spus­til strea­ming hud­by pre zá­kaz­ní­kov svo­jej služ­by Ama­zon Pri­me a App­le kú­pil on-li­ne hu­dob­nú služ­bu Beats Mu­sic.

Zdroj: itnews.sk

Comments

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *