Novinky na YouTube: podpora 60 fps videa, fanúšikovské titulky, crowdfunding

youtube-logo1

YouTu­be je naj­väč­šia a naj­sle­do­va­nej­šia plat­for­ma pre on-li­ne vi­deo. Na do­siah­nu­tie ús­pe­chu sú však pot­reb­ní aj tvor­co­via. Na po­du­ja­tí Vid­Con pre­to Goog­le v sna­he pod­po­riť ich krea­ti­vi­tu ozná­mil množ­stvo no­vých nás­tro­jov. Umož­ne­ním poh­ľa­du do bu­dúc­nos­ti zá­ro­veň vy­ho­vel po­žia­dav­ke tvor­cov vi­deí na väč­šiu tran­spa­ren­tnosť oh­ľa­dom prip­ra­vo­va­ných zmien v plat­for­me.

Správ­co­via ka­ná­lov bu­dú mať k dis­po­zí­cii mo­bil­ný nás­troj YouTu­be Crea­tor Stu­dio, kto­rý im umož­ní ma­na­žo­va­nie vi­deí, zob­ra­ze­nie rôz­nych ana­lýz a pod. Za­tiaľ je dos­tup­ný pre An­droid, no čos­ko­ro prí­de aj ver­zia pre iOS.

Ďal­šia no­vin­ka je audiok­niž­ni­ca so zvu­ko­vý­mi efek­tmi, ku kto­rej bu­dú mať tvor­co­via bez­plat­ný prís­tup, tak­že ne­bu­dú mu­sieť vy­tvá­rať vlas­tné zvu­ko­vé efek­ty.

Onedl­ho bu­de mož­né zdie­ľať vi­deá pri 60 sním­kach za se­kun­du, čo bu­de uži­toč­né naj­mä pri hrách a fil­moch. Do­te­raz ma­li vi­deá maximál­ne 30 fps.

Zme­ny sa dot­knú aj fi­nan­co­va­nia ka­ná­lov. Do­po­siaľ ka­ná­ly ži­li väč­ši­nou z rek­la­my, po no­vom dos­ta­nú fa­nú­ši­ko­via mož­nosť fi­nan­čne pod­po­riť svo­je ob­ľú­be­né ka­ná­ly. Bu­de to po­dob­ná mož­nosť, ako po­nú­ka­jú por­tá­ly Kic­kstar­ter či In­die­go­go. V sú­čas­nos­ti sa už us­ku­toč­ňu­je tes­to­va­nie.

V plá­ne aj fun­kcia Crea­tor Cre­dits. Keď­že tvor­co­via vi­deí vzá­jom­ne spo­lup­ra­cu­jú, YouTu­be po­nú­ka mož­nosť uviesť me­ná spo­luauto­rov a link, na kto­rý mô­žu di­vá­ci klik­núť.

A pre fa­nú­ši­kov je tu eš­te jed­na no­vin­ka – fa­nú­ši­kov­ské ti­tul­ky. Keď­že všet­ci di­vá­ci ne­ho­vo­ria rov­na­kým ja­zy­kom, fa­nú­ši­ko­via bu­dú môcť k svo­jim ob­ľú­be­ným vi­deám vy­tvá­rať ti­tul­ky. Tá­to mož­nosť sa sprís­tup­ní v nas­le­du­jú­cich me­sia­coch.

Zlep­ší sa aj spô­sob, ako mož­no od­ka­zo­vať na vi­deá. Ano­tá­cie bu­dú nah­ra­de­né inter­ak­tív­ny­mi kar­ta­mi s in­for­má­cia­mi, kto­ré sa bu­dú zob­ra­zo­vať vo vi­deu. Tie­to kar­ty bu­dú fun­go­vať na sto­lo­vých po­čí­ta­čoch, mo­bil­ných te­le­fó­noch i tab­le­toch.

Zme­ny sa dot­knú aj playlis­tov. Tvor­co­via bu­dú mať k dis­po­zí­cii viac krea­tív­nych spô­so­bov na vy­tvo­re­nie zoz­na­mu vi­deí, aby di­vá­ci ľah­šie ob­ja­vi­li ich kli­py.

Páčia sa vám novinky? Svoje názory napíšte do komentárov.

Zdroj: itnews.sk

Comments

comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *